mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Organisatie sector betonmortel

Door de leden en voor de leden, dat kenmerkt de sectorvereniging betonmortel. Medewerkers van verschillende typen aangesloten betonmortelfabrikanten, die zich actief willen inzetten, vinden hun plek in de verschillende werkgroepen en dragen zo bij aan de pijlers die omschreven staan in het sectorplan. 

VOBN-OrganogramOrganogram van de sectorvereniging betonmortel van Betonhuis, sinds 1 januari 2012

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van de vereniging en wordt gevormd door alle aangesloten leden en/of hun vertegenwoordigers. Voor besluiten, zoals een statutenwijziging, het goedkeuren en vaststellen van de begroting en de financiële jaarrekening is besluitvorming binnen deze vergadering noodzakelijk. De Algemene Vergadering vergadert tenminste viermaal per jaar.

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie leden, die uit hun midden een voorzitter en een penningmeester kiezen. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering. Het bestuur beheert de geldmiddelen en zorgt voor belangenbehartiging en een goede gang van zaken binnen de vereniging en is verantwoording schuldig aan de Algemene Vergadering.

Betonhuis

VOBN maakt gebruik van de kennis van de medewerkers werkzaam in Betonhuis. Deze mensen houden zich bezig met beleidsvoorbereiding van onderwerpen die door de leden, externen en henzelf zijn ingebracht. Betonhuis, maar ook de sector betonmortel specifiek faciliteert bijeenkomsten, doet onderzoek naar beleidsaspecten en werkt deze uit. Wanneer besluitvorming heeft plaatsgevonden, draagt het bureau zorg voor een adequate uitvoering en afwikkeling.

Delen:

Contact Betonhuis

Paul Ewalds

Betonhuis betonmortel

Sectorsecretaris

tel. 0348 48 44 05

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.