mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Stichting Clusterbeheer Besluit bodemkwaliteit Betonmortel

Om aan te tonen dat betonmortel aan het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) voldoet, is de Stichting Clusterbeheer Bouwstoffenbesluit Betonmortel (SCBB) opgericht. SCBB is een initiatief van VOBN maar een volledig onafhankelijke stichting met een eigen bestuur.

VOBN_SCBBStichting Clusterbeheer Besluit bodemkwaliteit Betonmortel.

 

 

Elke betonmortelcentrale die in Nederland betonmortel levert voor een constructie die in contact komt met hemelwater, grondwater en/of oppervlaktewater, moet met een milieu hygiënische verklaring aantonen dat het voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit. Voor betonmortel kan dit met een erkende kwaliteitsverklaring, een clusterattest, of een Fabrikant Eigen Verklaring. Een clusterattest kan via SCBB worden aangevraagd.

Erkende kwaliteitsverklaring
Door middel van deelname aan een gezamenlijk opgestelde erkende kwaliteitsverklaring, een cluster, is de bewijslast voor de deelnemers dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan, eenvoudiger geregeld. Daardoor kan met een lagere keuringsfrequentie worden volstaan. Het collectieve toelatingsonderzoek heeft aangetoond dat betonmortel ruimschoots aan de eisen voldoet. Jaarlijks vinden er diverse onderzoeken plaats. Toelatingsonderzoeken bij nieuwe toetreders en/of een verificatie onderzoek bij één van de huidige deelnemers.

Aanvragen productcertificaat SCBB
Iedere betoncentrale in een cluster krijgt een eigen productcertificaat dat gekoppeld is aan het clusterattest. In het productcertificaat is opgenomen voor welk mengsel het certificaat is afgegeven. Na aanvraag bij SCBB krijgt een certificerende instelling de opdracht voor het nemen van monsters bij de betreffende betoncentrale. Na ca. vier maanden zijn de analyseresultaten van de genomen monsters bekend. Daarna kunnen deze door SCBB voor goedkeuring worden beoordeeld. Elke betoncentrale kan lid worden van SCBB en een aanvraag indienen. Leden van VOBN krijgen korting op deelname aan SCBB. Door lid te worden van SCBB voorkomt een betoncentrale veel overbodige werkzaamheden en kosten om aan te kunnen tonen dat zij aan de verplichte de kwaliteitseisen Bbk voldoet.

Logo verplicht
Een betoncentrale heeft een apart NL-BSB certificaat nodig, dat gebaseerd is op BRL 9338. Betoncentrales moeten het NL-BSB logo (met nummer) op de afleverbonnen van betonmortel aanbrengen wanneer de betonmortel wordt verwerkt in constructies die in aanraking komen met bodem en/of oppervlaktewater.

BRL 9338
De beoordelingsrichtlijn BRL 9338 "Cementgebonden mortels" is aanvaard als nationale beoordelingsrichtlijn door de Harmonisatie Commissie Bouw op 17 juni 2016. 

PDF icoonBRL 9338


Onderzoeksresultaten

Rapportage laag gehalte cement in de clusterregeling BRL1801 zand-cement 150kg, 125kg, 100kg m3.

Certificerende instellingen

Kiwa

SKG-IKOB


Adres:

Zaagmolenlaan 20
Postbus 194
3440 AD Woerden
T 0348 484480
...

Zand-cementmengsel in cluster Besluit bodemkwaliteit
SCBB heeft in overleg met Kiwa in 2009 aanvullend laboratoriumonderzoek laten uitvoeren naar de uitloging van schadelijke stoffen uit zand-cementmengsels met een bindmiddelgehalte van 100, 125 en 150 kg/m3. De maximale water-bindmiddelfactor van de onderzochte proefstukken bedroeg 1,00. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat mengsels met een bindmiddelgehalte van 100 kg/m3 voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Besloten is met ingang van 12 november 2009 cementgebonden mengsels met een bindmiddelgehalte van 100 kg/m3 of hoger bij een water-bindmiddelfactor van 1,00 of lager mogen worden geleverd als "Levering op samenstelling". Kiwa meldt de mutatie van het certificaat aan AgentschapNL, waardoor de huidige erkenning automatisch blijft doorlopen en er door de SCBB-leden geen actie is vereist.

Voorzitter:
J.J.P. van Breemen
Secretaris: 
B. van Roosmalen
Penningmeester: 
R. Peters
Secretariaat: 
C. van den Hoek

Delen:

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.