mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Beton en betongranulaat

Gesloopt beton kan na bewerken (breken, zeven, reinigen) uitstekend worden hergebruikt als toeslagmateriaal in beton. Men spreekt van betongranulaat als het materiaal meer dan 90% beton met een volumieke massa ρa ≥ 2100 kg/m³ bevat. De kringloop wordt gesloten en de milieubelasting van beton verder beperkt.

Beton_granulaatDe kwaliteitseisen waaraan betongranulaat als grindvervanger in beton moet voldoen zijn vastgelegd in het BRBS / VOBN Productinformatieblad Betongranulaat 4/32. Foto: BRBS Recycling

Samen met de BRBS Recycling en overheid wordt hard gewerkt om meer betongranulaat als grindvervanger in betonmortel toe te passen. Betongranulaat als grindvervanger in beton is mogelijk in zowel constructieve als niet-constructieve toepassingen. De maximaal acceptabele hoeveelheid is afhankelijk van specifieke omstandigheden en toepassing. 

Kwaliteitseisen Betongranulaat

De kwaliteitseisen waaraan betongranulaat als grindvervanger in beton moet voldoen zijn vastgelegd in het BRBS / VOBN Productinformatieblad Betongranulaat 4/32. Deze eisen zijn conform CUR-aanbeveling 112 en NEN 5905 (Nederlandse invulling van NEN-EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton). Volgens de NEN 5905 moet betongranulaat meer dan 90% te bestaan uit gebroken beton. Het betongranulaat moet voorzien zijn van een KOMO-productcertificaat waarin de milieuhygiënische en technische specificaties zijn vastgelegd en getoetst aan de BRL 2506.

Betongranulaat en de CUR Aanbeveling 112

Bij de vervanging van een deel van de grove fractie van het toeslagmateriaal door betongranulaat zijn de veranderingen in eigenschappen dermate gering dat deze vallen binnen de spreidingsband voor beton met primair grind. Om recht te doen aan de eigenschappen van betongranulaat heeft CUR Aanbeveling 112 - Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal - uitgebracht. Hieruit blijkt dat aangepaste uitvoeringsregels pas aan de orde zijn bij vervangingspercentages hoger dan 50% (V/V). De CUR-Aanbeveling kan worden besteld bij CUR in Gouda.

Productinformatieblad Betongranulaat 4/32

De kwaliteitseisen waaraan betongranulaat als grindvervanger in beton moet voldoen zijn vastgelegd in het BRBS / VOBN Productinformatieblad Betongranulaat 4/32. Deze eisen zijn conform CUR-aanbeveling 112 en NEN 5905 (Nederlandse invulling van NEN-EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton). Het productblad dient dan ook tevens als CE-markering. Een voorbeeld van het productblad kan hier worden gedownload.

PDF icoonProductinformatieblad betongranulaat BRBS-VOBN

VOBN protocol Betongranulaat

CUR-aanbeveling 112 heeft betrekking op de constructieve, technologische en uit-voeringsaspecten van beton. In het door VOBN opgestelde Protocol Betongranulaat is ook gekeken naar de invloed van betongranulaat op de homogeniteit en textuur, geluid, warmteaccumulatie en emissies vanuit het materiaal. Geconcludeerd mag worden dat er ook op dit punt geen wezenlijke beperkingen zijn om betongranulaat tot 50% (V/V) als grindvervanger toe te passen voor de sterkteklassen C12/15 tot en met C53/65.

Betongranulaat als Dubo-maatregel 

Betongranulaat is als Dubo-maatregel - Specificatieblad S074 - in het Nationaal Pakket opgenomen. De Dubo-maatregel S074 – gebruik van betongranulaat als grindvervanger, stelt dat aan de maatregel wordt voldaan indien:

  • constructieve betonconstructies 20% grindvervangend betongranulaat bevatten;
  • niet-constructieve betonnen werkvloeren 20 - 100% grindvervangend betongranulaat bevatten;
  • overige niet-constructieve betonconstructies en producten tenminste 20% grindvervangend betongranulaat bevatten. 

Betongranulaat en het GIW

GIW (garantie- en waarborgregeling van het Garantie Instituut Woningbouw) accepteert momenteel 20% betongranulaat als grindvervanger in beton. Voor beton in zogenoemde "zichttoepassingen" wordt het gebruik van betongranulaat als grindvervanger afgeraden. Het gebruik van betongranulaat kan namelijk tot een afwijkende oppervlaktetextuur en kleurverschil in het oppervlak leiden. Aanwezigheid van ijzerdeeltjes kan lokale verkleuring veroorzaken.

Normen en Aanbevelingen 
Bron: Betonlexicon
NEN-EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton 
NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton 
CUR-Aanbeveling 80 Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal 
CUR-Aanbeveling 106 Beton met fijne fracties uit BSA-granulaten als fijn toeslagmateriaal 
CUR-Aanbeveling 112 Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal. 
Beoordelingsrichtlijn 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken. 

Dossier Betongranulaat

 

Delen:

Contactpersoon Betonhuis

Remco Kerkhoven

Adviseur Communicatie, Technische Marketing en Statistiek

tel. 0348 48 44 07

Samenwerking

Duurzaam beton

In samenwerking met het Betonplatform heeft VOBN de brochure - #duurzaambeton trending topics - uitgebracht. 

Beton_#duurzaambeton_ 150px

Download Duurzaam Beton


 

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.