mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Dossier:

Betongranulaat Categorie: Betontechnologie, Duurzaamheid en milieu

Essentie:

Hergebruik van bouwmaterialen is belangrijk om onnodige afvalstromen te voorkomen en primaire grondstoffen zo veel mogelijk te sparen. Betonmortelfabrikanten aangesloten bij VOBN nemen de verantwoordelijkheid voor het ketenbeheer en spannen zich in om de eigen betonketen te sluiten.

vorige

De industrie streeft naar een toename van betongranulaat als hoogwaardige toepassing in beton. Hierover zijn concrete afspraken gemaakt met de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS) en in de branchemeetlat 2014-2015. De inzet van betongranulaat is daarmee een onderdeel van het keurmerk Beton Bewust. In dit dossier meer informatie over betongranulaat en links naar andere websites. 

Stand van zaken

Mei 2015: SlimBreker 2.0 haalt waardevol cementhydraat uit het breekproces

De verbeterde versie van de SlimBreker, een werktuig dat gebruikt beton tot nieuwe grondstoffen verwerkt, gaat in de 2e helft van 2015 proefdraaien bij een groot bouwbedrijf. De Breker haalt waardevol cementhydraat tijdens het breekproces eerder uit het puin en vangt het op in een geïntegreerde container en daardoor direct herbruikbaar is voor de CO2-vrije productie van nieuw cement. 

De SlimBreker 2.0 is in staat een gesloten kringloop in de cementindustrie te creëren. De machine scheidt namelijk het zand en grind door alleen het bindmiddel kapot te maken. Bekijk hieronder een video over de eerdere versie van de SlimBreker.

November 2014: Uitgave Duurzaam Beton - Trending Topics

Enkele brancheverenigingen, waaronder Cascade, hebben gezamenlijk een inventarisatie naar primaire en secundaire grondstoffenstromen van de afgelopen jaren uitgevoerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat er in Nederland in totaal circa 12 miljoen ton betonpuin per jaar aan bouw- en sloopafval beschikbaar komt. Theoretisch kan van deze 12 miljoen ton tot circa 6 miljoen ton gescheiden worden ingezameld, waarvan na het breekproces circa 50% (3 miljoen ton) geschikt is als grof toeslagmateriaal voor toepassing in nieuw beton. De totale vraag naar grof toeslagmateriaal voor de productie van beton is 14 miljoen ton per jaar. In theorie kan betongranulaat dus gemiddeld circa 20% (3/14) grind vervangen in beton. Los van de beschikbaarheid wordt de werkelijk gebruikte hoeveelheid beton granulaat in beton in de praktijk veelal bepaald door de gewenste toepassing van het product of bouwdeel. (Bron: Uitgave Duurzaam Beton - Trending Topics november 2014, download uitgave)

Mei 2014: Nieuwe versie CUR-Aanbeveling 112:2014  

CUR-Aanbeveling 112:2014 'Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal' behandelt de technische regelgeving die noodzakelijk is voor het ontwerpen van betonconstructies met betongranulaat als grof toeslagmateriaal. De aanvullende regelgeving voor menggranulaten als grof toeslagmateriaal in beton is reeds vastgelegd in CUR-Aanbeveling 80:2014.

Met het verschijnen van CUR-Aanbeveling 112:2014 (2e versie) is de eerste versie van 2007 vervallen. Meer informatie www.cur-aanbevelingen.nl

Januari 2013: Nieuwe BRL 2506
De nieuwe BRL 2506 versie 2013 is door SBK geaccepteerd. Dit betekent dat de weg open ligt voor aanbieding aan de Europese Commissie. De BRL zal per 1 juli 2013 van kracht worden, waarna brekerbedrijven vóór 29 november 2013 dienen te beschikken over de nieuwe erkende certificaten. Na een zeer zorgvuldige procedure is er een nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2506 opgesteld, die voor brekerbedrijven veel voordelen biedt. BRBS Recycling heeft er alles aan gedaan om een goed op de praktijk afgestemde BRL te verkrijgen, waarbij ook transparantie en het vertrouwen in de BRL bij de toezichthouder is vergroot.

Eén van de onderdelen is de verplichte GPS. Leden van BRBS Recycling zijn al sinds 2008 verplicht GPS te voeren, waardoor in de loop van de tijd een eenvoudig en kostengunstig systeem is ontstaan en het systeem zelf gratis ter beschikking wordt gesteld. Ook voor derden kan de BRBS Recycling voor kostgunstige oplossingen zorgen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van BRBS Recycling:
0418-684878 en of ....

November 2012
Op 21 november 2012 hebben BRBS Recycling en MVO Nederland een overeenkomst ondertekend waarin BRBS Recycling aangeeft zich te gaan inzetten voor de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de recyclingsector. De ondertekening verbindt BRBS Recycling aan een programma dat brancheorganisaties helpt MVO bij hun leden te agenderen en te implementeren.

Juni 2008
Op 25 juni 2008 spraken Màrie van der Poel (VOBN) en Peter Broere (BRBS) over betongranulaat op de CROW infradagen. Dit tweejaarlijkse evenement bestaat uit een aantal thema's die gevuld zijn met korte presentaties (papers) die gaan over ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen op het gebied van infrastructuur en wegenbouw in Nederland. De paper betongranulaat kunt u downloaden bij documenten.

November 2007
Op donderdag 28 november 2007 hebben de voorzitters dhr. J. Schuttenbeld (BRBS) en dhr. W-J. Boer (VOBN) het contract getekend waarin de afspraken zijn geformuleerd om de inzet van betongranulaat in betonmortel vorm te geven.

April 2007
In het door VOBN opgestelde Protocol Betongranulaat is gekeken naar de invloed van betongranulaat op de homogeniteit en textuur, geluid, warmteaccumulatie en emissies vanuit het materiaal. Geconcludeerd mag worden dat er ook op dit punt geen wezenlijke beperkingen zijn om betongranulaat tot 50% (V/V) als grindvervanger toe te passen voor de sterkteklassen C12/15 tot en met C53/65

Maart 2007 
VOBN en BRBS hebben gezamenlijk een productinformatieblad opgesteld. Hierin zijn de kwaliteitseisen omschreven waaraan betongranulaat als grindvervanger in beton moet voldoen zodat het kan worden aangemerkt als een volwaardige en waardevolle bouwgrondstof voor de betonmortelmarkt. De eisen zijn conform CUR-aanbeveling 112 en NEN 5905. Het productinformatieblad dient derhalve ook als CE-markering. Een voorbeeld van het productinformatieblad 4/32 kan hier worden gedownload. 

Februari 2007
De CUR-aanbeveling 112 "Beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal" is uitgebracht. In deze aanbeveling worden eisen gesteld aan de toepassing van betongranulaat als grof toeslagmateriaal. Indien de vervanging van het harde dichte toeslagmateriaal door betongranulaat, dat voldoet aan de eisen in deze aanbeveling, beperkt blijft tot maximaal 50%, veranderen de eigenschappen van het beton zo weinig dat de rekenwaarden voor de constructeur ongewijzigd blijven. Voor vervangingspercentages tussen 50 en 100% geeft de CUR-aanbeveling 112 aangepaste regels.

Mei 2006
In de scenariostudie 'BSA-granulaten aanbod en afzet van 2005 tot 2025' is de marktontwikkeling beschreven. De hoeveelheid vrijkomend steenachtig BSA wordt in deze studie in 2025 geschat op ca. 30 Mton ten opzichte van 16,9 Mton in 2003. Het betongehalte in het BSA zal stijgen als gevolg van een gewijzigd materiaalgebruik in het verleden. De hoeveelheid betonpuin zal van 10,5 Mton in 2003 verdubbelen tot ca. 22 Mton in 2025. De studie geeft ook een indicatie van de hoeveelheid puin per regio. Download de studie.

Mei 2006
De Nota Ruimte van het ministerie van VROM bevat een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Daarin staat onder meer dat we op een verantwoorde wijze omgaan met de winning van primaire grondstoffen. De provincies hebben de verantwoordelijkheid gekregen om er goed op te letten waar er grondstoffen gewonnen worden en wat voor invloeden dit heeft op de omgeving. De trend is, dat er terughoudendheid is bij het afgeven van nieuwe vergunningen voor de winning van zand en grind. Download de Nota Ruimte.

Oktober 2005
Binnen VOBN bestaat een ruim draagvlak voor toepassing van betongranulaat. Dit is de belangrijkste conclusie uit de enquête die begin 2005 naar VOBN leden is gestuurd. De reacties waren positief kritisch. Dat laatste is van belang omdat er vanuit historisch perspectief rekening gehouden moet worden met een toenemende hoeveelheid betonpuin. 

Januari 2005
In 2001 is CUR-aanbeveling 80 "Beton met menggranulaten als grof toeslagmateriaal" uitgebracht. Hierin is o.a. aangegeven dat 20% (volume procenten) van het harde dichte grovetoeslagmateriaal kan worden vervangen door menggranulaat zonder aanvullende bepalingen.

Terug naar overzicht
Delen:

Contact Betonhuis

Paul Ewalds

Betonhuis betonmortel

Sectorsecretaris

tel. 0348 48 44 05

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.