mediafilerTwitterLinkedInRSSYouTube
  • Menu
  • Home
  • Login

Dossier:

Afvalstoffen en reststromen Categorie: Duurzaamheid en milieu

De essentie

Afvalstromen dienen waar mogelijk te worden beperkt. Om deze stromen in kaart te brengen en desgewenst te rapporteren kan gebruik worden gemaakt van het afval preventieplan. Restbeton dat vrijkomt bij de productie van betonmortel dan wel als surplus van een bouwwerk in de mixer wordt teruggenomen kan op meerdere manieren worden verwerkt. Restbeton wordt volledig hergebruikt, met name door het gebruik van restbetonrecycling (spoelinstallatie), in de vorm van granulaat als grindvervanger, dan wel het maken van alternatieve producten zoals "legoblokken". Het gebruik van water binnen de centrale wordt sterk beïnvloed door de wijze waarop restbeton binnen de inrichting wordt verwerkt.

Stand van zaken

November 2013
Dit dossier wordt binnen de werkgroep KAM besproken. Delen uit dit dossier zijn verouderd. Voor de actuele stand van zaken neem contact op Màrie van der Poel.

Bij de productie van betonmortel worden naast zand, grind en cement ook het nodige water gebruikt. Aan aanmaakwater worden hogere kwaliteitseisen gesteld dan aan spoelwater. Indien water wordt geloosd zijn er eisen aan de pH-waarde en gelden er grenswaarden voor het aandeel zwevende delen in het effluent.

In de praktijk zijn er centrales die geen of nauwelijks afvalwater lozen ("nullozing"). Het merendeel van de centrales loost echter (nog) wel afvalwater op het oppervlaktewater. Het blijkt daarbij dat tal van centrales moeite hebben om te voldoen aan de door de vergunningverlener gestelde lozingseisen en deze met enige regelmaat ook overschrijden. De mate waarin grenswaarden worden overschreden, alsmede de frequentie waarin deze overschrijdingen plaatsvinden, maakt dat er van een serieus probleem sprake is.

De beperking van de hoeveelheid restbeton en de verwerking daarvan geniet volop aandacht, mede omdat deze stroom het grootste deel van de afvalkosten veroorzaakt. Een inventarisatie van de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen wordt door het KAM-platform van VOBN voorbereid.

Terug naar overzicht
Delen:

Contact Betonhuis

Paul Ewalds

Betonhuis betonmortel

Sectorsecretaris

tel. 0348 48 44 05

VOBN sluit alle aansprakelijkheid uit, die verband houden met het gebruik van informatie uit deze site. Zie disclaimer in www.vobn.nl.